Μη έγκριση αναρρωτικής άδειας και αδικαιολόγητη απουσία του δημοσίου υπαλλήλου. Περικόπτεται ο μισθός; 

-