Για την έγκριση της αίτησης απόσπασης για λόγους υγείας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου προέλευσης, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ); 

-