Αποζημίωση ιδιοκτήτη απαλλοτριωτέου ακινήτου λόγω παράλειψης της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση (με αφορμή την απόφαση 114/2011 του ΤρΔιοικΠρωτ Βόλου και το πρακτικό ΑΣ673/2019 του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρρφωσης του ΔιοικΠρωτ Βόλου 

-