-

 Διοικητικός προσδιορισμός του φόρου εισοδήματος. Ενδικοφανής προσφυγή προς αμφισβήτηση της οφειλής