Αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας ασθενούς από δημόσιο νοσοκομείο λόγω ιατρικού σφάλματος 

-