Η έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου ως μέσο προστασίας του ιδιοκτήτη από τη μη καταβολή του μισθώματος 

-