Οι προϋποθέσεις φορολόγησης της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών 

-